دبیرستان دخترانه آیین روشن(دوره اول)
 
   
فعالیت های بهداشتی